Szerencsejáték Zrt.

Adatvédelmi nyilatkozat az Okoslottó mobilalkalmazáshoz

A Szerencsejáték Zrt. ezúton teszi közzé adatkezelési elveit, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

1. Az adatkezelő adatai

 

Az adatkezelő neve: Szerencsejáték Zrt.

Címe: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.

Elektronikus levélcíme: adatved@szerencsejatek.hu

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos további általános információkért kérjük, hogy keresse fel Ügyfélszolgálatunkat a 06 1/201-0580 telefonszámon.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Szerencsejáték Zrt. adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó kérdéseket, kérvényt kizárólag írásban fogad el.

 

2. A Szerencsejáték Zrt. honlapjának címe

 

www.szerencsejatek.hu

 

3. A tájékoztatóban alkalmazott kifejezés(ek) magyarázata

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

4. Az adatkezelés jogszabályi háttere, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi rendelkezések

A személyes adatok kezelése

A Szerencsejáték Zrt. játékosainak/fogadóinak, ügyfeleinek személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, melynek megfelelően személyes adataikat a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli.

Társaságunk a szolgáltatás(ok) szerződésszerű nyújtása és teljesítése során garantálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályokban foglaltak érvényre juttatását. Társaságunk műszaki, játék és egyéb szervezési intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és tárolásának biztonságáról.

A Szerencsejáték Zrt. (mint adatkezelő) tevékenysége során elsősorban az alábbi jogszabályokat érvényesíti:

• Magyarország Alaptörvényének VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglalt személyes adatok védelméhez fűződő jog,

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

• hatályos Polgári Törvénykönyv

 

A Szerencsejáték Zrt. rendszerében megvalósuló adatkezelések azonosító adatai

 

Bejelentés megnevezése

Adatkezelés célja

Nyilvántartási szám

A Szerencsejáték Zrt. üzleti érdekeinek megvalósítása

Nyereményjátékban való részvételhez (internetes oldalon regisztráció), valamint a nyereményjáték sorsolásának lebonyolításához, a nyereményátadás nyertesekkel történő egyeztetéséhez kapcsolódó adatgyűjtés

40062

 

5. A Szerencsejáték Zrt. által az Okoslottó alkalmazás igénybevétele során kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama

 

A személyes adat

megnevezése

Az adatkezelés jogcíme

 Az adatkezelés célja

Az adatkezelés időtartama

Telefonszám

Az érintett önkéntes hozzájárulása

* az alkalmazás használata

A játékba küldést követő 1 év

**név

Eker tv. 13/A §

*A játékos beazonosítása

*a nyeremény kifizetése

Nyeremény kifizetés esetében a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő

**számlaszám

Eker tv. 13/A §

*A játékos beazonosítása

*a nyeremény kifizetése

Nyeremény kifizetés esetében a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő

**A név és bankszámlaszám adatainak felvételére kizárólag nyeremény elérése esetén kerül sor. Amennyiben a játékos nem ér el nyereményt, ezen adat nem kerül rögzítésre.

 

5.1 Az Okoslottó alkalmazás telepítése során az alábbi kiegészítő alkalmazás-hozzáférés engedélyek szükségesek:

 

Engedélykérés

Az adatkezelés jogcíme

Indok

Fiókok keresése az eszközön

Az érintett önkéntes hozzájárulása

A push üzenetek működéséhez szükséges.

pontos (GPS- és hálózatalapú) tartózkodási hely

Az érintett önkéntes hozzájárulása

A lottózókereső használja az aktuális pozíció megjelenítéséhez és a távolságszámításhoz

hozzávetőleges (hálózatalapú) tartózkodási hely

Az érintett önkéntes hozzájárulása

A lottózókereső használja az aktuális pozíció megjelenítéséhez és a távolságszámításhoz

szöveges üzenetek (SMS vagy MMS) szerkesztése

Az érintett önkéntes hozzájárulása

Az összeállított SMS-ek elküldéséhez szükséges

szöveges üzenetek (SMS vagy MMS) olvasása

Az érintett önkéntes hozzájárulása

Az összeállított SMS-ek elküldéséhez szükséges

SMS-ek küldése

Az érintett önkéntes hozzájárulása

Az összeállított SMS-ek elküldéséhez szükséges

USB-háttértár törlése/módosítása

Az érintett önkéntes hozzájárulása

 A játékadatok helyi másolatának tárolásához szükséges.

USB-tár tartalmának olvasása

Az érintett önkéntes hozzájárulása

A játékadatok helyi másolatának tárolásához szükséges.

telefonállapot és azonosító olvasása

Az érintett önkéntes hozzájárulása

A push üzenetek működéséhez szükséges.

adatok fogadása az internetről

Az érintett önkéntes hozzájárulása

A játékadatok letöltéséhez szükséges.

hálózati kapcsolatok megtekintése

Az érintett önkéntes hozzájárulása

A játékadatok letöltéséhez szükséges.

teljes hálózati hozzáférés

Az érintett önkéntes hozzájárulása

A játékadatok letöltéséhez szükséges.

rezgés szabályozása

Az érintett önkéntes hozzájárulása

A gépi játékoknál visszajelzésre használja az alkalmazás - rázás után.

készülék alvó üzemmódjának megakadályozása

Az érintett önkéntes hozzájárulása

A játékadatok letöltéséhez szükséges.

A Szerencsejáték Zrt. csak azon adatokat rögzíti, dolgozza fel, illetve kezeli, melyeket törvény előír, illetve melyek kezelésére lehetőséget teremt, továbbá melyek a játékokban, vagy az egyes akciókban (a szolgáltatás nyújtásához, valamint annak igénybevételéhez) való részvételhez, valamint a nyeremények kifizetéséhez feltétlenül szükségesek.

A Szerencsejáték Zrt. játékosainak, fogadóinak és különösen nyerteseinek adatait biztonsági intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáféréstől.

 

6. Az adatokhoz való hozzáférés, az adatkezelési műveletek

 

A Társaság által kezelt személyes adatokhoz, amennyiben nyeremény kifizetése történik, kizárólag a Szerencsejáték Zrt., erre jogosult munkatársai, munkavállalói férnek hozzá.

 

7. Adattovábbítás(ok), az adatok felhasználása

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített adatok kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Szerencsejáték Zrt. a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság (nyomozó hatóság, bíróság) rendelkezésére bocsátani.

 

8. Statisztikai célú adatgyűjtés

A szolgáltatás javítása, a felhasználói élmény fokozása, valamint látogatottsági statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik az Ön által használt eszköz típusát, technikai azonosítóját.

A Szerencsejáték Zrt. a Google Analytics és az Adjust (visszamérő) kódokat alkalmazza a mobil alkalmazásában.

A Szerencsejáték Zrt. ezen adatokat nem egyediesíthető, kizárólag összesített/aggregált formában dolgozza fel, azokat a játékosok/fogadók személyes adataival semmilyen módon nem kapcsolja össze.

 

9. Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

 

A SzZrt., mint adatkezelő működésével, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel közvetlenül a Szerencsejáték Zrt. belső adatvédelmi felelőséhez fordulhat az alábbi elektronikus levélcímen:

adatved@szerencsejatek.hu

 

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 

a. tájékoztatáshoz való jog, melynek során az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint az adatkezelés bármely lényeges körülményéről,

b. tiltakozás a személyes adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő részére jelent előnyöket.

c. személyes adat helyesbítése, ha a személyes adat nem a valóságnak megfelelő, hiányos vagy téves

 

Amennyiben az érintett szerint a Szerencsejáték Zrt. vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban Hatóság) ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

Az érintettnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén Bírósághoz fordulni.

Az érintett további jogaira és a Bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az adatkezelés időtartama alatt Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben. Az érintettek további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, valamint a 21. § tartalmazza.

10. A felhasználó felelőssége

A jelen nyilatkozatban foglaltak betartása és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen mobil eszközeinek, azonosítóinak, jelszavainak védelmére, jelszavainak megválasztására, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. A játékosok felelősséggel tartoznak minden olyan eseményért, mely azonosítóik felhasználásával jön létre. A játékosok szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban a Szerencsejáték Zrt-t nem terheli jogi felelősség.