Fogadási útmutató

Nyeremények felvétele

Nyeremény felvételére csak az a játékos jogosult, aki a játék beküldésekor már betöltötte 18. életévét, ellenkező esetben a Szerencsejáték Zrt. a nyeremény kifizetését visszautasítja. A játékos adatainak nyereményigényléskor meg kell egyeznie a regisztráció során megadott adataival.

Online játék esetén a játékosnak rendelkeznie kell magyarországi tartózkodási hellyel, SMS-es játék esetén rendelkeznie kell a játékhoz használt aktív (üzembe helyezett) SIM kártyával.

A nyeremények igénylésére a nyertes játékhoz tartozó sorsolás napját követően 90 nap áll rendelkezésre.

A nyeremények minden esetben az SZJA törvény által előírt befizetési kötelezettség összegének levonásával kerülnek kifizetésre, így a játékost a nyereménye után további adófizetési kötelezettség nem terheli.

A nyeremény nagyságától és a játékba küldés módjától függően a nyereményekhez az alábbiak szerint lehet hozzájutni.

Értékesítőhelyeni azonnali nyereményfelvétel

Az értékesítőhelyen, terminálon keresztül (lottózóban, postán, trafikban, kisboltban, benzinkúton stb.) megjátszott játékokkal elért nyeremények felvétele.

200.000 Ft alatti nyeremény
a játékos a nyertes átvételi igazolás bemutatásával készpénzben azonnal felveheti bármely terminállal rendelkező értékesítőhelyen.

599.999 Ft és az alatti nyeremény
a játékos a nyertes átvételi igazolás bemutatásával készpénzben azonnal felveheti a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén és a kijelölt értékesítőhelyeken. A legközelebbi lottózói nyereményt kifizető üzlet címéről bármely értékesítőhelyen érdeklődhet vagy megtalálja itt.

Értékesítőhelyen nyereményigényléssel történő nyereményfelvétel

599.999 Ft-tól 20.000.000 Ft-ig
A játékba küldés módjától függetlenül nyereményigénylés benyújtásával kezdeményezhető kizárólag a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyein, és minden esetben átutalással kerülnek kifizetésre.

A nyereményigénylés benyújtásához szükségesek:

 • a személyazonosságot igazoló okmány,
 • állandó lakcímet igazoló okmány,
 • annak a bankszámlának száma, amelyre a játékos a nyeremény átutalását kéri (csak Magyarországon működő bankban nyitott forint, Eurojackpot játék Euróban fizetendő nyereményei esetén Euró alapú, lakossági bankszámlaszám adható meg),
 • nyereményigazolás kérése esetén (2 millió Ft feletti nyeremény esetén kérhető) az adóazonosító jel is

A nyereményigényléskor a nyereményjogosultságot is igazolni kell, amit a játékba küldés módja szerint eltérően lehet megtenni:

 • Értékesítőhelyen, terminálon keresztül feladott játék esetén: 
  A nyereményigénylés benyújtásakor a nyertes átvételi igazolást is át kell adni. Az átvételi igazolás adatait is tartalmazó nyereményigénylési lap másodpéldányát a játékos megkapja, ez igazolja a nyertes szelvény átadását.
 • Online regisztrációs fiókból és a 06-70-700-7007 telefonszámra küldött SMS-ben a belső egyenleg terhére indított játék esetén
  A rendszer a játékost tájékoztatja arról, hogy 599.999 Ft feletti nyereményt ért el. A játékosnak meg kell adnia egy 6 számjegyből álló nyeremény kódot, melyet a későbbiekben nem módosíthat. A lottózóban a nyereményigénylés benyújtásakor a személyes adatokon túl meg kell adni az online regisztrációban megadott bankszámlaszámot és a korábban választott 6 számjegyből álló nagynyeremény kódot, illetve SMS-es játék esetén a játékhoz használt mobiltelefon számát is.
 • A 1756-os számra SMS-ben és Okoslottó alkalmazásban mobilegyenleg terhére indított játékkal a 599.999 Ft feletti nyeremények az alábbiak szerint kerülnek átutalásra
  A játékos SMS-ben értesül arról, hogy nyereményt ért el. A válasz SMS-ben meg kell adnia egy általa választott 6 számjegyből álló nyereménykódot. Nyereményigénylés benyújtásához szükséges a játékhoz használt telefonszám ellenőrzése, melyet nem az értékesítők végeznek, ezért a Szerencsejáték Zrt. keresi meg a nyertest annak érdekében, hogy rögzítsék, hol és mikor tudja benyújtani a nyereményigénylését. A nyereményigénylés benyújtásakor meg kell adni a korábban választott 6 számjegyből álló nyereménykódot és a nyertes játék beküldéséhez használt mobiltelefonszámot is, a hozzátartozó SIM kártya felmutatásával egyidőben.

20 000 001 Ft - 300 000 000 Ft (jelentős összegű nyeremény)
Jelentős összegű nyereményét a játékos minden esetben átutalással kapja meg az Eurojackpot játék Euróban kifizetésre kerülő nyereményeinek kivételével Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú, lakossági bankszámlára. A nyeremény biztonságos felvételét a játékosnak a 06-30-511-64-44-es telefonszámon (hétfőtől csütörtökig: 8 és 16 óra között, pénteken: 8 és 13 óra között) kell egyeztetnie.

300 000 000 Ft felett (kiemelten nagy összegű nyeremény)
Kiemelten nagy összegű nyereményét a játékos minden esetben átutalással kapja meg az Eurojackpot játék Euróban kifizetésre kerülő nyereményeinek kivételével Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú, lakossági bankszámlára. A nyeremény biztonságos felvételét a játékosnak a 06-20-933-06-30-as telefonszámon (hétfőtől csütörtökig: 8 és 16 óra között, pénteken: 8 és 13 óra között) kell egyeztetnie.

Az Eurojackpot játék Euróban kifizetésre kerülő nyereményeit kizárólag átutalással, Magyarországon működő bankban nyitott Euró alapú bankszámlára kapja meg csak olyan lakossági bankszámlára, amely felett a nyertes játékos bankszámlaszerződéssel, bankszámlakivonattal vagy egyéb módon igazolhatóan rendelkezési joggal bír.

Online játékosi fiókból felvehető nyeremény

Az online regisztrációs fiókból és a 06-70-700-7007 telefonszámra küldött SMS-ben a belső egyenleg terhére indított játékokkal egy összegben 599.999 Ft-ig elért nyeremények (beleértve az 599.999 Ft-ot is) a belső egyenlegen kerülnek jóváírásra, amik felhasználhatók további játékra, fogadásra, vagy kérheti a játékos a nyeremény felvételét átutalással az alábbi módokon:

 • Weboldalon keresztül: a bejelentkezést követően a „Nyereményfelvétel” majd az „Átutalás” gombra kattintva.
 • SMS-ben: ha a „Személyes adatok” menüpontban megadásra került a „Mobilszám SMS-fogadáshoz” rubrikában a mobilszám, akkor erről a számról beküldött SMS-ben is lehet kezdeményezni a nyereményösszeg felvételét. A 06 (70) 7007007-es telefonszámra kell elküldeni a következő SMS szöveget: "NYERKIFIZ UTAL összeg", pl.: NYERKIFIZ UTAL 7000

A belső egyenlegből történő átutalás minimum összege 500 Ft.

SMS és Okoslottó nyeremény

SMS-ben és Okoslottó alkalmazásban mobilegyenleg terhére indított játékkal 599.999 Ft és az alatt elért nyeremények az alábbiak szerint kerülnek átutalásra.

A játékos a nyereményről SMS-ben értesítést kap. A 1756-os telefonszámra küldött válasz SMS-ben meg kell adni a bankszámlaszámot és a nevet: "UTAL*név*számlaszám*". A számlaszámot lehet kötőjellel vagy anélkül írni, de fontos, hogy szóköz ne legyen benne, és a végére is kerüljön csillag.

A következő így elért nyereményt ugyanarra a bankszámlaszámra fogjuk utalni. Bankszámlaszámot is lehet módosítani a fent leírt módon.

Nyereményigazolás

A nyertes kérésére a Szerencsejáték Zrt. a 2 millió forintot meghaladó nyereményről annak jogcímét és forintértékét tanúsító igazolást ad ki.

Az igazolás tartalmazza:

 • a Szerencsejáték Zrt. azonosító és a játékos személyes adatait,
 • a nyerés és a nyeremény átvételének helyét és időpontját,
 • a Szerencsejáték Zrt. által a nyereményből levont személyi jövedelemadó összegét.

A nyereményigazolás egy átvételi igazolással, elektronikus sorsjeggyel egy sorsoláson, illetve egy fogadószelvénnyel, elért, a játékos részére ténylegesen kifizetett nettó nyeremény alapján kerül kiállításra. Az egy átvételi igazolással több sorsoláson, fogadáson, illetve különböző átvételi igazolásokon elért nyereményeket összevonni egy nyereményigazolásban nem lehet.

A 2 millió forintot meg nem haladó nyeremények esetében nyereményigazolást a Szerencsejáték Zrt. nem ad ki, a nyeremény kifizetésének tényét igazolja:

 • a nyertes átvételi igazolás is, amire a nyeremény kifizetés ténye rávezetésre került, vagy
 • a nyertes átvételi igazolás bevonása esetén a nyereményigénylési lap játékosnál maradó példánya, valamint a bankszámlakivonat együttesen

A nyereményről utólagos tájékoztatás csak az arra jogosult hivatalos szerv megkeresésére adható.