Fogadási útmutató

Nyeremények felvétele

Nyeremény felvételére csak az a játékos jogosult, aki a játék beküldésekor már betöltötte 18. életévét, ellenkező esetben a Szerencsejáték Zrt. a nyeremény kifizetését visszautasítja. A játékos adatainak nyereményigényléskor meg kell egyeznie a regisztráció során megadott adataival.

Online játék esetén a játékosnak rendelkeznie kell magyarországi tartózkodási hellyel, SMS-es játék esetén rendelkeznie kell a játékhoz használt aktív (üzembe helyezett) SIM kártyával.

A nyeremények igénylésére a nyertes játékhoz tartozó sorsolás napját követően 90 nap áll rendelkezésre.

A nyeremények minden esetben az SZJA törvény által előírt befizetési kötelezettség összegének levonásával kerülnek kifizetésre, így a játékost a nyereménye után további adófizetési kötelezettség nem terheli.

A nyeremény nagyságától és a játékba küldés módjától függően a nyereményekhez az alábbiak szerint lehet hozzájutni.

Az értékesítőhelyen, terminálon keresztül (lottózóban, postán, trafikban, kisboltban, benzinkúton stb.) megjátszott játékokkal elért

 • 200.000 Ft alatti nyereményt a játékos a nyertes átvételi igazolás bemutatásával készpénzben azonnal felveheti bármely terminállal rendelkező értékesítőhelyen.
 • 599.999 Ft és az alatti nyereményt a játékos a nyertes átvételi igazolás bemutatásával készpénzben azonnal felveheti a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén és a kijelölt értékesítőhelyeken. A legközelebbi lottózói nyereményt kifizető üzlet címéről bármely értékesítőhelyen érdeklődhet vagy megtalálja itt.

Fontos tudni, hogy az egy átvételi igazoláson, elektronikus sorsjegyen, szelvényen szereplő, ugyanazon sorsoláson, fogadásban elért több kisnyeremény összege összeadódik. Átutalás esetén az Szerencsejáték Zrt. a nyereményt csak forint alapú, Magyarországon működő bankban nyitott lakossági bankszámlaszámra utalja.

Az online regisztrációs fiókból és a 06-70-700-7007 telefonszámra küldött SMS-ben a belső egyenleg terhére indított játékokkal egy összegben 599.999 Ft-ig elért nyeremények (beleértve az 599.999 Ft-ot is) a belső egyenlegen kerülnek jóváírásra, amik felhasználhatók további játékra, fogadásra, vagy kérheti a játékos a nyeremény felvételét átutalással az alábbi módokon:

 • Weboldalon keresztül: a bejelentkezést követően a „Nyereményfelvétel” majd az „Átutalás” gombra kattintva.
 • SMS-ben: ha a „Személyes adatok” menüpontban megadásra került a „Mobilszám SMS-fogadáshoz” rubrikában a mobilszám, akkor erről a számról beküldött SMS-ben is lehet kezdeményezni a nyereményösszeg felvételét. A 06 (70) 7007007-es telefonszámra kell elküldeni a következő SMS szöveget: "NYERKIFIZ UTAL összeg", pl.: NYERKIFIZ UTAL 7000

A belső egyenlegből történő átutalás minimum összege 500 Ft.

SMS-ben és Okoslottó alkalmazásban mobilegyenleg terhére indított játékkal 599.999 Ft és az alatt elért nyeremények az alábbiak szerint kerülnek átutalásra.

A játékos a nyereményről SMS-ben értesítést kap. A 1756-os telefonszámra küldött válasz SMS-ben meg kell adni a bankszámlaszámot és a nevet: "UTAL*név*számlaszám*". A számlaszámot lehet kötőjellel vagy anélkül írni, de fontos, hogy szóköz ne legyen benne, és a végére is kerüljön csillag.

A következő így elért nyereményt ugyanarra a bankszámlaszámra fogjuk utalni. Bankszámlaszámot is lehet módosítani a fent leírt módon.

Lottózói nyereményigényléssel felvehető nyeremények

599.999 Ft felett elért nyeremények kifizetése játékmódtól függetlenül nyereményigénylés benyújtásával kezdeményezhető kizárólag a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyein, és minden esetben átutalással kerülnek kifizetésre.

A nyereményigénylés benyújtásához szükségesek:

 • a személyazonosságot igazoló okmány,
 • állandó lakcímet igazoló okmány,
 • nyereményigazolás kérése esetén (2 millió Ft feletti nyeremény esetén kérhető) az adóazonosító jel is

A nyereményigényléskor a nyereményjogosultságot is igazolni kell, amit a játékba küldés módja szerint eltérően lehet megtenni:

 • Értékesítőhelyen, terminálon keresztül feladott játék esetén:a nyereményigénylés benyújtásakor a nyertes átvételi igazolást is át kell adni. Az átvételi igazolás adatait is tartalmazó nyereményigénylési lap másodpéldányát a játékos megkapja, ez igazolja a nyertes szelvény átadását.
 • Online regisztrációs fiókból és a 06-70-700-7007 telefonszámra küldött SMS-ben a belső egyenleg terhére indított játék esetén:A rendszer a játékost tájékoztatja arról, hogy 599.999 Ft feletti nyereményt ért el. A játékosnak meg kell adnia egy 6 számjegyből álló nyeremény kódot, melyet a későbbiekben nem módosíthat. A lottózóban a nyereményigénylés benyújtásakor a személyes adatokon túl meg kell adni az online regisztrációban megadott bankszámlaszámot és a korábban választott 6 számjegyből álló nagynyeremény kódot, illetve SMS-es játék esetén a játékhoz használt mobiltelefon számát is.
 • A 1756-os számra SMS-ben és Okoslottó alkalmazásban mobilegyenleg terhére indított játékkal a 599.999 Ft feletti nyeremények az alábbiak szerint kerülnek átutalásra:A játékos SMS-ben értesül arról, hogy nyereményt ért el. A válasz SMS-ben meg kell adnia egy általa választott 6 számjegyből álló nyereménykódot. Nyereményigénylés benyújtásához szükséges a játékhoz használt telefonszám ellenőrzése, melyet nem az értékesítők végeznek, ezért a Szerencsejáték Zrt. keresi meg a nyertest annak érdekében, hogy rögzítsék, hol és mikor tudja benyújtani a nyereményigénylését. A nyereményigénylés benyújtásakor meg kell adni a korábban választott 6 számjegyből álló nyereménykódot és a nyertes játék beküldéséhez használt mobiltelefonszámot is, a hozzátartozó SIM kártya felmutatásával egyidőben.

20 000 001 Ft - 300 000 000 Ft (jelentős összegű nyeremény)

Jelentős összegű nyereményét a játékos minden esetben átutalással kapja meg az Eurojackpot játék Euróban kifizetésre kerülő nyereményeinek kivételével Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú, lakossági bankszámlára. A nyeremény biztonságos felvételét a játékosnak a 06-30-511-64-44-es telefonszámon (hétfőtől csütörtökig: 8 és 16 óra között, pénteken: 8 és 13 óra között) kell egyeztetnie.

300 000 000 Ft felett (kiemelten nagy összegű nyeremény)

Kiemelten nagy összegű nyereményét a játékos minden esetben átutalással kapja meg az Eurojackpot játék Euróban kifizetésre kerülő nyereményeinek kivételével Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú, lakossági bankszámlára. A nyeremény biztonságos felvételét a játékosnak a 06-20-933-06-30-as telefonszámon (hétfőtől csütörtökig: 8 és 16 óra között, pénteken: 8 és 13 óra között) kell egyeztetnie.

Az Eurojackpot játék Euróban kifizetésre kerülő nyereményeit kizárólag átutalással, Magyarországon működő bankban nyitott Euró alapú bankszámlára kapja meg csak olyan lakossági bankszámlára, amely felett a nyertes játékos bankszámlaszerződéssel, bankszámlakivonattal vagy egyéb módon igazolhatóan rendelkezési joggal bír.

Nyereményigazolás

A nyertes kérésére a Szerencsejáték Zrt. a 2 millió forintot meghaladó nyereményről annak jogcímét és forintértékét tanúsító igazolást ad ki.

Az igazolás tartalmazza:

 • a Szerencsejáték Zrt. azonosító és a játékos személyes adatait,
 • a nyerés és a nyeremény átvételének helyét és időpontját,
 • a Szerencsejáték Zrt. által a nyereményből levont személyi jövedelemadó összegét.

A nyereményigazolás egy átvételi igazolással, elektronikus sorsjeggyel egy sorsoláson, illetve egy fogadószelvénnyel, elért, a játékos részére ténylegesen kifizetett nettó nyeremény alapján kerül kiállításra. Az egy átvételi igazolással több sorsoláson, fogadáson, illetve különböző átvételi igazolásokon elért nyereményeket összevonni egy nyereményigazolásban nem lehet.

A 2 millió forintot meg nem haladó nyeremények esetében nyereményigazolást a Szerencsejáték Zrt. nem ad ki, a nyeremény kifizetésének tényét igazolja:

 • a nyertes átvételi igazolás is, amire a nyeremény kifizetés ténye rávezetésre került, vagy
 • a nyertes átvételi igazolás bevonása esetén a nyereményigénylési lap játékosnál maradó példánya, valamint a bankszámlakivonat együttesen

A nyereményről utólagos tájékoztatás csak az arra jogosult hivatalos szerv megkeresésére adható.