Információk

Adatkezelési tájékoztató a Szerencsejáték Zrt. elektronikus „online” játék és fogadási rendszeréhez

Jelen adatkezelési tájékoztató a Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: Társaság) Általános adatkezelési tájékoztatójával együtt értelmezendő. Az Általános adatkezelési tájékoztató tartalmazza különösen az adatkezelő nevét, elérhetőségeit, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét, az érintettet megillető jogok érvényesítésének általános tájékoztatását.

A Társaság továbbá jelen adatkezelés során a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (továbbiakban: Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben foglalt kötelezettségeket is teljesíti. Továbbá az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseiben foglalt tájékoztatási kötelezettségét is teljesíti.

A kapcsolódó adatkezelési tájékoztatókat a következő linken éri el: https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles

1. Az adatkezelés alapvető információi (adatkezelés célja, kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja)

Az adatkezelés célja: Az „online” játék és fogadási rendszerhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása.

A kezelt adatok köre: Az „online” játék és fogadási rendszerben történő regisztráció során megadott személyes adatok, a szolgáltatás igénybe vétele során keletkezett adatok (különösen a fogadási naplóban található adatok), érintetti nyilatkozatok adatai.

Az adatkezelés jogalapja:

 • „Online” játék és fogadási rendszer szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződés teljesítése.
 • Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mely a szerződéshez kapcsolódóan adatkezelő számára a pénzmosás megelőzési adatkezelést is jelenti.
 • Az adatkezelő és az érintett jogos érdeke az elektronikus „online” játék és fogadási rendszer szolgáltatási szerződés teljesítéséhez kapcsolódó visszaélések és csalások megelőzése.
 • Az érintett önkéntes hozzájárulása a személyre szóló ajánlatok (profilalkotás), valamint a direktmarketing tartalmú megkeresésekhez.

Adatfeldolgozók (címzettek):

 • Protopmail Zrt. – marketing tevékenység, e-mail küldés
 • Bisnode D&B Magyarország Kft. – játék tisztaságának és törvényességének ellenőrzése, visszaélések megelőzése
 • Mobilszolgáltatók – játék tisztaságának és törvényességének ellenőrzése, visszaélések megelőzése
 • Sportszövetségek – játék tisztaságának és törvényességének ellenőrzése, visszaélések megelőzése

Adatmegőrzési idő: az „Online” játék és fogadási rendszerben történő üzleti kapcsolat megszűnését követően a Pmt. szerinti 8 évet követően, illetve a 2000. évi C. törvény 151.§ (13) bekezdésének megvalósulása esetén az adatok megőrzése 10 évig történik.

A profilalkotáshoz kapcsolódó adatok megőrzési ideje 2 év.

A profilalkotás: a játékos vásárlási és fogadási adatainak elemzése, játékos csoportok (szegmensek) képzése céljából, mely csoportokba történő besorolását követően a Társaság személyre szóló ajánlatokat alakít ki, jelenít meg, továbbá marketing tartalmú hozzájárulás esetén megküldi számára. Az adatkezelés jelentősége és következménye, hogy a játékos érdeklődési körének, preferenciáinak megfelelő hírleveleket, egyéb reklámokat kap közvetlen megkereséssel.

Ezen adatokat a Társaság statisztikai, üzleti folyamat fejlesztése, illetve piackutatás céljából használja fel.

Profilalkotás, mely adatokra terjed ki: Az érintett által a regisztráció során megadott személyes adataira, korábbi fogadásaira, tranzakciókra, korábbi játékok adataira, illetve a weboldal használata során keletkezett adatokra terjed ki.

Nyilvánosságra hozatal: A Társaság a játékos személyes adatait nem hozza nyilvánosságra.

2. Promóciós értesítések

A Társaság a marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával adható át.

A személyre szóló ajánlatok, promóciós anyagok, reklámok küldéséhez való hozzájárulását a játékos akár elektronikus levélben, akár postai úton bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, a Társaság Általános adatkezelési tájékoztatójában megjelölt elérhetőségein, illetve a www.szerencsejatek.hu oldalon a Személyes adatok - Kommunikáció menüpontban, vagy a www.tippmixpro.hu oldalon a Számlám/Fogadásaim - Kommunikáció menüpontban. Visszavonás esetén a Társaság az Online játék kapcsán személyre szóló ajánlatokat, további reklámokat, promóciós anyagot nem küld. A visszavonás az „online” játék és fogadási rendszerhez kapcsolódó szolgáltatás egyéb elemeit nem befolyásolja.

3. Az érintettet jelen adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok

Az adatkezelési tájékoztatóban található érintetti jogokról az Általános adatvédelmi rendelet III. fejezetében találhat pontos leírást. Azok érvényesítése a Társaság Általános adatkezelési tájékoztatója szerint történik. Az adatok megadása önkéntes, elmaradása esetén az adatkezelő az „Online” játék és fogadási rendszerhez kapcsolódó szolgáltatást nem nyújt.

Az általános tájékoztatástól eltérő jogérvényesítés:

 • Tiltakozáshoz való jog jelen adatkezelésben a csalásmegelőzéssel kapcsolatos adatkezeléssel szemben érvényesíthető.
 • Automatizált adatkezelésen alapuló döntést adatkezelő jelen adatkezelés során alkalmaz a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 1.§ (5b) alapján, mely kizárólag a játékos születési évére terjed ki, mivel 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt szerencsejátékban. Az automatikus döntéshozatal ellen tiltakozhat és kérheti az emberi felülvizsgálatot az Általános adatkezelési tájékoztatóban megtalálható elérhetőségeken.

4. Visszaélések megelőzése

A Társaság a bűncselekménnyel okozott károk megelőzése, elhárítása céljából, továbbá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltak érvényre juttatásának elősegítése és a magasabb szintű megfelelés érdekében a pénzügyi tranzakciók azonosíthatósága, valamint a visszaélések elkerülése céljából a regisztráció során rögzített adatokat a belső kockázatelemzést követően átadhatja a tranzakciót lebonyolító/végrehajtó pénzintézet/pénzügyi szolgáltató és egyéb, a Társasággal a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban álló szolgáltatók részére a velük kötött szerződésben foglaltak szerint és az abban meghatározott adatkörben. Ezen adatkezelés a Társaság felelős játékszervezéshez, játékos védelemhez fűződő jogos érdekén alapul.

Ezen adatkezelés során a Társaság jelen tájékoztató 1. pontjában megtalálható adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe.

A regisztráció során a Társaság bankkártya adatokat nem kér, azokat a regisztrációt követően sem kezeli.

A sikeres regisztrációt követően, az egyenlegfeltöltés egyik lehetősége az átirányított - pénzügyi szolgáltató által üzemeletetett - felületen a kártyaadatok megadásával (is) biztosított.

5. Cookie használata, statisztikai célú adatgyűjtés

A cookie-k kisméretű programok vagy fájlok, melyeket a felhasználó internetes böngészője ment el a meglátogatott oldalról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is.

A cookie-k felhasználó általi tiltása nem teszi lehetővé a szolgáltatás teljeskörű és szerződésszerű igénybevételét, használatát.

A Társaság honlapja szolgáltatásainak javítása, a felhasználói élmény fokozása, valamint látogatottsági statisztikák készítése érdekében a szerverek információkat tárolnak a játékos oldal felhasználási szokásairól.

A Társaság az alábbi statisztikai (visszamérő) kódokat alkalmazza honlapján:

 • Google Analytics
 • Facebook Analytics

A Társaság által alkalmazott további visszamérő eszközök:

 • Post Affiliate Pro - affiliate rendszer
 • A Post Affiliate Pro - affiliate rendszer elérhetőségéről és adatkezelési elveiről az alábbi oldalon érhető el részletes tájékoztatás: https://www.postaffiliatepro.com/
 • Visual Website Optimizer (VWO)

A Visual Website Optimizer elérhetőségéről és adatkezelési elveiről az alábbi oldalon érhető el részletes tájékoztatás: https://vwo.com/platform/security-compliance/gdpr/

Szerencsejáték Zrt.