Online fogadási rendszer adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
a Szerencsejáték Zrt. elektronikus „online” játék és fogadási rendszeréhez

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Tippmixpro távszerencsejátékkal kapcsolatos, valamint a szintén regisztrációhoz kötött elektronikus „online” módon játszható szerencsejátékokkal összefüggő adatkezelésekről a regisztráció megkezdése előtt a Társaság részletes tájékoztatást nyújtson az érintettek számára.

A jelen egyedi adatkezelési tájékoztató a Szerencsejáték Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakkal együtt értelmezendő, amely elektronikusan is elérhető a www.szerencsejatek.hu cím alatt.


1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság)
Címe: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Elektronikus levélcíme: adatved@szerencsejatek.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos további általános információkért kérjük, hogy keresse fel ügyfélszolgálatunkat a 06 1/201-0580 telefonszámon.


2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: adatved@szerencsejatek.hu

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Szerencsejáték Zrt. adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó kérelmet kizárólag írásban fogad el azzal a kivétellel, ha a szóban előterjesztett kérelem közlésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7. § (3) bekezdése alapján a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor, úgy azt írásba foglaltnak kell tekinteni.

3. A Szerencsejáték Zrt. honlapjának címe:

www.szerencsejatek.hu


4. Az elektronikus „online” játék és fogadási rendszereinkben megvalósuló adatkezelések azonosító adatai

Az elektronikus „online” játék és fogadási rendszereinkben megvalósuló adatkezelések azonosító adatai

Bejelentés megnevezése

Adatkezelés célja

A játékosok adatainak nyilvántartása az online fogadási rendszerekben

A fogadások tétjeinek beszedése és a kifizetések érdekében történik az adatkezelés

A Szerencsejáték Zrt. üzleti érdekeinek megvalósítása

Nyereményjátékban való részvételhez (internetes oldalon regisztráció), valamint a nyereményjáték sorsolásának lebonyolításához, a nyereményátadás nyertesekkel történő egyeztetéséhez kapcsolódó adatkezelés

A Szerencsejáték Zrt. gazdasági, üzleti érdekeinek megvalósítása

Értékesítési promócióban való részvételhez kapcsolódó, továbbá annak számviteli bizonylatolására alkalmas, a vonatkozó törvény szerinti adatkezelés

A Szerencsejáték Zrt. ügyfélszolgálati tevékenysége

 • Az ügyfelekkel való kapcsolattartás (szóbeli, írásbeli-elektronikus),
 • az ügyfelek megkülönböztetése és egyediesítése,
 • játékos/fogadói reklamációkezelés,
 • a fogadásokhoz kapcsolódó ügyfél azonosítás és ügyintézés

A Szerencsejáték Zrt. direkt marketing (DM) szolgáltatása.

A Szerencsejáték Zrt. direkt marketing (DM) szolgáltatásának nyújtása a játékos részére. erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén.

5. Az elektronikus „online” játék és fogadási rendszerben kezelt személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja és a személyes adatok tárolásának időtartama jogalaponként elkülönítve

A Társaság az elektronikus „online” játék és fogadási rendszereiben több különböző célból kezel személyes adatokat. Az adatkezelések jogalapja változhat az egyes adatkezelési tevékenységek vonatkozásában, amely alapulhat jogi kötelezettség teljesítésén vagy az érintett hozzájárulásán.

Az alábbiakban jogalaponként elkülönítve mutatjuk be az egyes adatkezelési célokat, az adatok tárolásának időtartamát és a kezelt személyes adatokat.

Az adatok felvétele a regisztráció alkalmával (az online regisztrációs felületen / adatlapon) feltüntetett adatokkal, továbbá a Szerencsejáték Zrt. által jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott, belső kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésekhez kapcsolódóan, valamint a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése, továbbá a törvényi rendelkezéseknek történő megfelelés során valósul meg.

5.1. Az elektronikus „online” játék és fogadási rendszerben jogi kötelezettség teljesítése, mint jogalap alapján kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és az adattárolás időtartama

Az alábbiakban felsorolt valamennyi személyes adat kezelésének jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amely a következő törvények alapulvételével kerül érvényre juttatásra:

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.),

- az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény,

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A kezelt személyes adat megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés időtartama

Személyazonosító adatok

Családi név

 • Nyereményigazolás kiállítása.
 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

Nyeremény kifizetése esetében a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Utónév

 • Nyereményigazolás kiállítása.
 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

Nyeremény kifizetése esetében a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Születési családi név

 • Nyereményigazolás kiállítása.
 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

Nyeremény kifizetése esetében a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Születési utónév

 • Nyereményigazolás kiállítása.
 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

Nyeremény kifizetése esetében a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Születési idő

 • Az Szjtv. által előírt min. 18. éves korhatár ellenőrzése.
 • Nyereményigazolás kiállítása.
 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése. esetén bejelentési kötelezettség

Nyeremény kifizetése esetében a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Anyja leánykori neve

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése. esetén bejelentési kötelezettség

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Állampolgárság

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése. esetén bejelentési kötelezettség
 • Nyereményigazolás kiállítása.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Nyeremény kifizetése esetében a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő.

Lakcímadatok

Lakcím vagy tartózkodási hely

 • Nyereményigazolás kiállítása.
 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

Nyeremény kifizetése esetében a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Okmányok azonosító adatai

Azonosító okmány típusa és száma

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Az üzleti kapcsolattal vagy az ügyleti megbízással összefüggő személyes adatok

Bankszámlaszám

 • Nyereménykifizetés.

Legfeljebb a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő.

Adóazonosító jel

 • Nyereményigazolás kiállítása.

A számviteli tv. szerinti megőrzési idő.

Az ügyleti megbízás tárgya

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Az ügyleti megbízás összege

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Az ügyleti megbízás teljesítésének körülményeivel összefüggő személyes adatok

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Nyilatkozatok

Elmúltam 18 éves – négyzet bejelölése

 • A Szerencsejáték törvény által előírt min. 18. éves korhatárról való nyilatkozat.

A jogviszony idejére

Fogadások/nyeremények részleteire vonatkozó adatok

Fogadások részletei

 • Szerencsejáték törvény, alapvető rendelkezések – nyereményigazolás kiállítása.
 • Nyereménykifizetés megállapítása.

A jogviszony idejére

Számviteli tv. szerinti időtartam

Nyeremények részletei

 • Szerencsejáték törvény, alapvető rendelkezések – nyereményigazolás kiállítása.
 • Nyereménykifizetés megállapítása.

A jogviszony idejére

Számviteli tv. szerinti időtartam

Pénzügyi tranzakciók (egyenlegfeltöltés, nyereménykifizetés)

 • Számviteli törvénynek történő megfelelés.

Számviteli tv. szerinti időtartam

Kiemelt közszereplői minőséggel összefüggő adatok

Kiemelt közszereplői minőség

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Kiemelt közszereplői minőséget megalapozó adat

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

A felhasznált pénzeszközök forrása

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Nyilatkozatot tevő érintett aláírása

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

A játékos azonosítására szolgáló technikai adat

IP cím

 • Technikai adat.

A jogviszony idejére

Személyazonosításra és lakcím igazolására alkalmas okmányokon szereplő adatok

Magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványon szereplő személyes adatok

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Magyar állampolgár esetében lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő személyes adatok

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Külföldi állampolgár esetében úti okmányán szereplő személyes adatok

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Külföldi állampolgár esetében személyazonosító igazolványán szereplő személyes adatok

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Külföldi állampolgár esetében tartózkodási jogot igazoló okmányon szereplő adatok

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Külföldi állampolgár esetében tartózkodásra jogosító okmányok

 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség.
 • Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Pénzügyi és vagyoni korlátozással összefüggő adatok

Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással való rendelkezésre utaló - személyes adatnak tekinthető – tény, körülmény, adat

Bejelentési kötelezettség.

A szűrés végrehajtásától számított nyolc évig.

5.2. Az elektronikus „online” játék és fogadási rendszerben hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és az adattárolás időtartama.

Az alábbiakban felsorolt valamennyi személyes adat kezelésének jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A kezelt személyes adat megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adattárolás időtartama

Személyazonosító adatok

Családi név

 • A játékos beazonosítása.
 • Amennyiben a fogadó/játékos hozzájárulását adta a promóciós ajánlatok fogadásához, úgy a szerződésszerű teljesítés érdekében szükséges adat.

A regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig.

Legfeljebb a promóció idejére vagy a megadott önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Keresztnév

 • A játékos beazonosítása.
 • Amennyiben a fogadó/játékos hozzájárulását adta a promóciós ajánlatok fogadásához, úgy a szerződésszerű teljesítés érdekében szükséges az adat.
 • Testre szabott ajánlatok, kedvezmények nyújtása az ehhez megadott önkéntes hozzájárulás alapján.

A regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig.

Legfeljebb a promóció idejére vagy a megadott önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

A megadott önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Születési név

 • A játékos beazonosítása.

A regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig.

Nem

 • A regisztráció valódiságának ellenőrzése (mint technikai adatellenőrzéshez szükséges adat).
 • Amennyiben a fogadó/játékos hozzájárulását adta a promóciós ajánlatok fogadásához, úgy a szerződésszerű teljesítés érdekében szükséges az adat.
 • Testre szabott ajánlatok, kedvezmények nyújtása az ehhez megadott önkéntes hozzájárulás alapján.

A regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig.

A regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig vagy a megadott önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

A megadott önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Születési hely

 • A játékos beazonosítása.

A regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig.

Születési idő

 • A játékos beazonosítása.
 • Testre szabott ajánlatok, kedvezmények nyújtása az ehhez megadott önkéntes hozzájárulás alapján.

A regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig.

A megadott önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Anyja leánykori neve

 • A játékos beazonosítása.

A regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig.

Lakcímadatok

Cím (irányítószám, város, cím)

 • A játékos beazonosítása.
 • Amennyiben az ügyfél kért értesítést a promóciós ajánlatokról, azok erre a címre kerülhetnek kiküldésre postai DM levél formájában.

A regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig.

A promócióban való részvétel idejére vagy a megadott önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

A felhasználói fiókba történő belépést biztosító személyes adatok

Felhasználónév

 • A Tippmixpro-n és bet.szerencsejatek.hu-n létrehozott regisztrációba történő belépés (technikai adat).
 • A játékos beazonosítása.

A regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig.

Jelszó

 • A Tippmixpro-n és bet.szerencsejatek.hu-n létrehozott regisztrációba történő belépés (technikai adat).
 • A játékos beazonosítása.

A regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig.

Kapcsolattartásra szolgáló adatok

Telefonszám

 • A játékos beazonosítása.
 • Amennyiben az ügyfél kért értesítést a promóciós ajánlatokról, azokról ezen a telefonszámon keresztül történhet az értesítése. Mobilszám esetén SMS-ben vagy telefonon, vezetékes szám esetében telefonon.

A regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig.

A promócióban való részvétel idejére vagy a megadott önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

E-mail cím

 • A regisztráció mindaddig nem kerül aktív státuszba, amíg az e-mail címre kiküldött aktiváló linkre rá nem kattint az ügyfél.
 • A szerződésszerű teljesítéshez szükséges rendszerüzenetek a megadott e-mail címre érkeznek.
 • Amennyiben az ügyfél kért értesítést a promóciós ajánlatokról, azok erre a címre kerülhetnek kiküldésre.

A regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig.

A promócióban való részvétel idejére vagy a megadott önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Direktmarketing szolgáltatás igénybevételére vonatkozó személyes adatok

Szeretnék értesülni sportfogadással kapcsolatos ajánlatokról. - hozzájárulás

 • Amennyiben az ügyfél igényli, általános hírlevelekkel, eseményajánlókkal, promóciókkal kereshetjük meg.

Bármikor megváltoztatható, legfeljebb az aktív regisztráció időszakában.

Szeretnék értesülni a Szerencsejáték Zrt. ajánlatairól. - hozzájárulás

 • Amennyiben az ügyfél igényli, általános hírlevelekkel, szerencsejátékokat érintő hírekkel, újdonságokkal, promóciókkal kereshetjük meg.

Bármikor megváltoztatható, legfeljebb az aktív regisztráció időszakában.

Hozzájárulok, hogy a Szerencsejáték Zrt. személyes adataimat elemezze; testre szabott ajánlatok, kedvezmények nyújtása céljából felhasználja. – hozzájárulás.

 • Amennyiben az ügyfél hozzájárul, személyes adatait testre szabott ajánlatok, kedvezmények nyújtása céljából felhasználhatjuk.

Bármikor megváltoztatható, legfeljebb az aktív regisztráció időszakában.

Tranzakciókkal kapcsolatos adatok

Pénzügyi tranzakciók (egyenleg be- és kifizetés)

 • Testre szabott ajánlatok, kedvezmények nyújtása az ehhez megadott önkéntes hozzájárulás alapján.

A megadott önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Fogadási tranzakciók

 • Testre szabott ajánlatok, kedvezmények nyújtása az ehhez megadott önkéntes hozzájárulás alapján.

A megadott önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Önkorlátozásra vonatkozó személyes adatok

Önkorlátozásra, önkizárásra vonatkozó információk

 • Felelős játékszervezésnek történő megfelelés.

Az önkorlátozás időtartamára.

Nyilatkozatok

Elfogadom a Részvételi Szabályzatot – négyzet bejelölése

 • Nyilatkozat a szolgáltatási szerződés elfogadásáról.

A jogviszony idejére.

Elfogadom az Adatvédelmi tájékoztatót – négyzet bejelölése

 • Nyilatkozat az adatkezelés körülményeinek megismeréséről és elfogadásáról.

A jogviszony idejére.

Nyereményigényléssel kapcsolatos adat

Nyereményigénylő aláírása

A nyeremény igénylésének/átvételének igazolása.

A számviteli tv. szerinti megőrzési idő.

6. Az érintettek kategóriái

A jelen adatkezeléssel érintett személyek a Szerencsejáték Zrt. ügyfelei.

7. A személyes adatok címzettjei

A kezelt személyes adatokhoz a Társaság azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik az elektronikus „online” játék és fogadási rendszer üzemeltetésével, továbbá a regisztrált ügyfelekkel történő ügyintézéssel és kapcsolattartással, valamint az egyes játékok szabályosságának és az ügyfelek ellenőrzésével a feladatkörükből adódóan érintettek. A személyes adatok címzettjei továbbá a jelen tájékoztató 10. pontjában foglalt adatfeldolgozók és azok alkalmazottai is, akik az adatfeldolgozási tevékenységük körében a feladatellátásuk során az érintettek személyes adatait kezelik, azokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek.

8. Adattovábbítás(ok),adat átadások, az adatok felhasználása

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített adatok kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Szerencsejáték Zrt. a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság (nyomozó hatóság, bíróság) rendelkezésére bocsátani.

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések bejelentési kötelezettségének teljesítése során kezelt személyes adatokat a Társaság továbbítja a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések foganatosításáért felelős szervnek.

A pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése során történő bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat a Társaság továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervezeti egysége részére.

9. A Szerencsejáték Zrt. által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

A Szerencsejáték Zrt. a játékosok/fogadók adatainak védelme érdekében a fogadó/játékosok számítógépével folytatott kommunikáció során többrétű titkosítást alkalmaz.

A Szerencsejáték Zrt. játékosainak, fogadóinak és a nyerteseinek adatait fokozott biztonsági intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáféréstől.

A Szerencsejáték Zrt. szerverei biztonsági okokból mind a regisztráció során, mind pedig az egyedi belépések során használt IP címeket rögzítik.

9.1. Cookie-k

A cookie-k kisméretű programok vagy fájlok, melyeket a felhasználó internetes böngészője ment el a meglátogatott oldalról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is.

Felhívjuk a játékosok/fogadók figyelmét, hogy a cookie-k felhasználó általi tiltása nem teszi lehetővé a szolgáltatás teljeskörű és szerződésszerű használatát.

10. A regisztráció során megadott adatok ellenőrzése

A Részvételi Szabályzatban elfogadott szerződésszerű végrehajtás és a törvényes működés biztosítása érdekében a Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy a regisztráció során megadott adatokon túl további, elsősorban hatóságilag kiadott személyazonosító/lakcímet igazoló okmányokról másolatot kérjen a játékostól/fogadótól vagy arról másolatot készítsen.

Amennyiben a játékos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy az általa a játékhoz felhasznált pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumokat (pl. jövedelemigazolás, stb.) is kérhet a Szerencsejáték Zrt.

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság a fokozott ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése érdekében a Pmt. 19. § (1) bekezdésében meghatározottakat az erre a célra rendelkezésre álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásból ellenőrzi a Pmt. 19. § (3) bekezdése alapján.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Társaság a Pmt. 11. § (1) bekezdésében és a 19. § (5) bekezdésében foglaltak végrehajtása céljából köteles az üzleti kapcsolatot folyamatos figyelemmel kísérni (az üzleti kapcsolat monitoringja), ennek érdekében jogosult a cél megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatokat kezelni.

11. Visszaélések megelőzése

A Szerencsejáték Zrt. a bűncselekmények felderítése céljából, továbbá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltak érvényre juttatásának elősegítése és a magasabb szintű megfelelés érdekében a pénzügyi tranzakciók azonosíthatósága, valamint a visszaélések elkerülése céljából a regisztráció során rögzített adatokat a belső kockázatelemzést követően átadhatja a tranzakciót lebonyolító/végrehajtó pénzintézet/pénzügyi szolgáltató és egyéb, a Szerencsejáték Zrt-vel a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban álló szolgáltatók részére a velük kötött szerződésben foglaltak szerint és az abban meghatározott adatkörben.

A pénzügyi visszaélések kapcsán megvalósuló adattovábbításról és az adatok felhasználásáról további részletes információkat a jelen tájékoztató 5. pontja tartalmaz.

A regisztráció során Társaságunk bankkártya adatokat nem kér, azokat a regisztrációt követően sem kezeljük.

A sikeres regisztrációt követően, az egyenlegfeltöltés egyik lehetősége az átirányított - pénzügyi szolgáltató által üzemeletetett - felületen a kártyaadatok megadásával (is) biztosított.

12. Promóciós értesítések

Amennyiben a játékos/fogadó kéri, hogy a hatályos direkt marketing szabályok szerint elektronikus levélben, postai DM levélben, SMS-ben, vagy telefonon promóciós ajánlatokat, tájékoztatót kapjon az aktuális akciókról stb., úgy a regisztráció során az üres állású jelölő négyzetben történő jelöléssel, akaratának egyértelmű kinyilvánításával iratkozhat fel a szolgáltatásra. A funkció letiltása a játékban való részvételt nem befolyásolja, azt bármikor, korlátozásoktól mentesen megteheti.

A promóciós ajánlatokra vonatkozó további információkat a jelen tájékoztató 11.1. pontja tartalmaz.

13. Chat szolgáltatás

Az online játék és fogadási rendszerhez kapcsolódóan az Ügyfélszolgálat keretein belül, a telefonos ügyfélszolgálati tevékenység támogatása érdekében vehető igénybe a Chat szolgáltatás.

A Chat szolgáltatás elsősorban általános információcserére szolgálhat a Szerencsejáték Zrt. és az ügyfelek/játékosok között. Abban az esetben azonban, ha a játékos/ügyfél egyértelműen beazonosításra kerül, úgy a telefonos ügyfélszolgálati tevékenységgel megegyező szolgáltatások igénybevételére lehet alkalmas.

14. Igénybe vett adatfeldolgozók

A Társaság adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe olyan esetekben, amikor a jelen tájékoztató szerinti adatkezelési tevékenységgel összefüggésben a konkrét adatkezelési művelethez kapcsolódóan technikai jellegű segítségre van szüksége. Az egyes adatkezelési tevékenységek során igénybevett adatfeldolgozók az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

14.1. Adatátadás a PROTOPMAIL Marketing- és Információ – technológiai Zrt. (a továbbiakban: Protopmail Zrt.), mint adatfeldolgozó részére

A Protopmail Zrt. (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., cégjegyzékszám: 01-10-048237) adatfeldolgozási tevékenysége az alábbi adatokra terjed(het) ki:

- családi név

- keresztnév

- nem

- e-mail cím

- önkorlátozásra, önkizárásra vonatkozó információk

- Szeretnék értesülni sportfogadással kapcsolatos ajánlatokról. - hozzájárulás

- Szeretnék értesülni a Szerencsejáték Zrt. ajánlatairól. - hozzájárulás

- a felhasználói élmény aktív tartalmak révén történő fokozása érdekében kumulált adatok, információk

A felhasználói élmény fokozása érdekében nyújtott promóciós szolgáltatást kizárólag az azt kérő, és az ahhoz szükséges adatkezeléshez kifejezetten - a vonatkozó üres állású jelölőnégyzet bejelölésével - hozzájáruló játékosok/ügyfelek részére biztosítja a Szerencsejáték Zrt.

A szolgáltatás igénybevételéről hozott döntés a játékban való részvételt nem befolyásolja; az – a játékos/fogadó részéről – a regisztrációt követően is bármikor módosítható.

A rendszer által küldött technikai üzenetek („gépház üzen”) nem tartalmaznak promóciós célú megkereséseket, ezen üzenetek küldésének kizárólagos célja az alapszolgáltatás igénybevételéhez szükséges információk közlése. A szolgáltatás szerződésszerű teljesítése érdekében ezek az üzenetek a regisztráció során megadott elektronikus levélcímre valamennyi játékos részére megküldésre kerülnek.

Az adatok törlése
 

A PROTOPMAIL Marketing- és Információ – technológiai Zrt. a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi.

A Protopmail Zrt. az Adatkezelő által a szoftverbe feltöltött személyes adatok (így különösen nevek, email címek), illetve a hírlevelek tartalma vonatkozásában mindenkor a hatályos jogszabályok alapján jár el, így azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítésének céljára használja fel. Azokat – amint az Adatkezelő a szoftverben törlésre jelöli – a szoftverből és informatikai rendszerből véglegesen törli, azokról másolatot nem készít. Ez alól kivételt képez a biztonságos üzemeltetéshez szükséges, napi gyakoriságú biztonsági mentés a Protopmail Zrt. szervereiről, a biztonsági mentéseket a Protopmail Zrt. 30 napig tárolja, harmadik személy részére azokat nem teszi hozzáférhetővé, azokra vonatkozóan semmilyen gyűjtést, lekérdezést stb. nem végez vagy végeztet, semmilyen adatbázissal nem vezeti össze, vagy nem engedi összevezetni.

Amennyiben a Protopmail Zrt.-re vonatkozó jogszabályok a részére továbbított személyes adatok egy részének vagy egészének visszaszolgáltatását vagy megsemmisítését nem tiltják – az adatfeldolgozás megszüntetését követően a Protopmail Zrt. az Adatkezelő döntése alapján visszaszolgáltatja a számára megküldött valamennyi személyes adatot és azok másolatait az Adatkezelő részére, vagy megsemmisíti – olyan módszerrel, hogy az adatok fizikai és logikai helyreállítása a továbbiakban nem lehetséges – az összes személyes adatot, és ennek megtörténtét igazolja az Adatkezelő felé. Ellenkező esetben a Protopmail Zrt. biztosítja a továbbított/megismert személyes adatok bizalmasságát és a továbbított/megismert személyes adatokat a továbbiakban ténylegesen nem dolgozza fel.

A PROTOPMAIL Marketing- és Információ – technológiai Zrt., mint szolgáltató elérhetősége elektronikus úton az alábbi linken található:

http://protopmail.hu/

A PROTOPMAIL Marketing- és Információ – technológiai Zrt. adatkezelési nyilatkozata elektronikus úton az alábbi linken érhető el:

http://protopmail.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

14.2. Adatátadás a Truth Technologies részére

A Szerencsejáték Zrt. állami tulajdonú felelős szerencsejáték-szervezőként minden szükséges intézkedést megtesz a játék tisztasága és törvényessége érdekében. Ebből a célból fenntartja a jogot, hogy az online szerencsejáték és sportfogadási rendszerében regisztrálók adatait – kizárólag a fentiek érvényesítése érdekében – bármely nyilvánosan és jogszerűen hozzáférhető adatbázisban (a regisztráció kezdeményezésekor és annak teljes tartama alatt) ellenőrizze.

Az ellenőrzés során – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályokkal összhangban – a Társaság megvizsgálja a játékszervezés szempontjából kockázatosnak tekinthető státuszokat és tevékenységeket, így különösen:

• külföldi lakóhellyel rendelkező kiemelt közszereplők szerencsejáték specifikus érintettsége;

• a szerencsejáték-szervezés tisztaságát és zavartalanságát befolyásolni képes magánszemélyek egyéni érdeke;

• továbbá a regisztrációt kezdeményező érintettsége vesztegetés, hűtlen kezelés, nagy vagyoni kárt okozó csalás, kábítószerrel való visszaélés, terjesztés bűncselekményekben, továbbá egyéb bűnelkövetéshez (pl: okirat hamisítás) kapcsolódó esetekben.

Az ellenőrzés ténye és annak eredménye önmagában nem eredményezi a játékból történő automatikus kizárást.

A fentiek érvényesítése érdekében a Szerencsejáték Zrt. a regisztráció során az alábbi adatokat ellenőrizheti a Truth Technologies, Inc. által rendelkezésre bocsátott WorldCheck adatbázisban:

• családi és utónév, titulus;

• születési idő

• állampolgárság.

A WorldCheck adatbázisban található adatok helyességéért és megfelelőségéért a Szerencsejáték Zrt. a felelősségét kizárja. A szolgáltató elérhetőségéről és adatkezelési elveiről a következő linken olvasható részletes tájékoztatás: http://www.truthtechnologies.com/pages/legal_notice

A Játékszervező az ellenőrzést követően – találat esetén – az érintett regisztráció kockázatát elemzi. A kockázatelemzés eredményeként a kapcsolódó tranzakciókat szükség szerint rendszeresen megvizsgálja, és visszaélés gyanúja esetén megteszi a Részvételi Szabályzatban, valamint a jogszabályokban meghatározott lépéseket.

A kockázatelemzés során feldolgozott adatok – hatósági vagy egyéb hivatalos eljárásban történő felhasználás hiányában – a regisztráció megszűnésével törlésre kerülnek.

14.3. Adatátadás a telekommunikációs szolgáltatók (Magyar Telekom Nyrt., Vodafone Magyarország Zrt., Telenor Magyarország Zrt.) részére

A Szerencsejáték Zrt. a bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeknek a szerencsejáték - mint a pénzmosás szempontjából különösen veszélyeztetett - tevékenységen keresztül történő tisztára mosásának megakadályozása érdekében az online játékfelületen történt regisztráció vagy SMS fogadás keretében kezelt és a belső kockázatelemzési folyamata során visszaélés gyanúsként azonosított tranzakciók vonatkozásában a telekommunikációs szolgáltatók (a továbbiakban: Szolgáltatók) részére az alábbi adatokat adhatja át ellenőrzés céljából:

- a fogadó neve,

- mobiltelefonszáma,

- a szolgáltató rendszerének közvetítésével történt egyenlegfeltöltés/fogadás dátuma, összege,

- a fogadó regisztrációs száma.

A Szerencsejáték Zrt. és a Szolgáltatók különösen, de nem kizárólag az alábbi eseteket tekintik visszaélés gyanús tényállásnak:

• hamis vagy valótlan adatokkal történő regisztráció az online játékfelületen, valamint hamis vagy valótlan adatokkal történő szolgáltatási szerződéskötés,

• pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülését,

• ugyanarról, a Szolgáltató hálózatához tartozó mobiltelefon számról nagyszámú/összegű feltöltés érkezik (pl. MCOM-on) keresztül a Szerencsejáték Zrt. által kezelt regisztrációra, esetlegesen lopott bankkártya adatokat felhasználva az eredeti feltöltéshez,

• a Szerencsejáték Zrt. belső kockázatkezelési rendszerében rögzített paramétereket meghaladó számú különböző telefonszámról érkezik befizetés a Szerencsejáték Zrt. által nyilvántartott regisztrációra (adott esetben felhasználva a Szolgáltató által biztosított havi szerencsejátékra fordítható maximum limitet),

• a Szolgáltatók forgalomfigyelési adatai alapján gyanús egyenlegfeltöltés (pl. MCOM) felhasználásként azonosított tranzakciók adatai.

Az átvett adatok a felhasználási cél megszűnését követően haladéktalanul (az adatkezelés maximális időtartama 5 év) törlésre kerülnek a Szerencsejáték Zrt. rendszereiből.

A Magyar Telekom Nyrt. elérhetőségéről és adatkezelési elveiről az alábbi oldalon érhető el részletes tájékoztatás: http://www.telekom.hu/adatvedelem

A Vodafone elérhetőségéről és adatkezelési elveiről az alábbi oldalon érhető el részletes tájékoztatás: http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf

A Telenor elérhetőségéről és adatkezelési elveiről az alábbi oldalon érhető el részletes tájékoztatás: https://www.telenor.hu/jogi-kozlemeny/adatvedelem

 

14.4. Adatátadás Sportszövetségek részére

A visszaélésgyanús események kiszűrése, a sport integritásának megőrzése, a fogadási csalások megelőzése és a mérkőzések kimenetelének tisztességtelen befolyásolása elleni védekezés fokozása, valamint az ezzel összefüggésben felmerülő jogi érdek érvényesítéséhez szükséges jogi és egyéb lépések megtétele érdekében a Szerencsejáték Zrt. a magyar sportszövetségekkel kötött Együttműködési megállapodások keretében fogadási rendszereiben adat ellenőrzést végezhet. A folyamat során a sportszövetségek által meghatározott érintetti kör vonatkozásában az alábbi adatok ellenőrzése, validálása valósulhat meg a megállapodás érvényességi ideje alatt:

• az érintett neve;
• születési helye;
• születési ideje;
• anyja neve;
• a Sportszövetségben betöltött pozíció;
• fogadási esemény megnevezése és dátuma.

A Szerencsejáték Zrt. a fogadási rendszereiben lefolytatott ellenőrzés eredményeként egyezőség/találat és a fogadási csalás körülményének fennállása esetén, döntése szerint a sportszövetség részére az alábbi adatokat küldheti meg:

• az érintett neve
• születési hely
• születési idő
• anyja neve
• fogadási esemény megnevezése és dátuma (pénzügyi tranzakciók nélkül).

Az adatok ellenőrzése során pénzügyi tranzakcióra vonatkozó adatok nem kerülnek átadásra.

A Szerencsejáték Zrt. az ellenőrzés eredménye alapján (hivatkozással a Szerencsejáték Zrt. által szervezett fogadások részvételi szabályzataiban foglaltakra) szóban vagy írásban további adategyeztetés céljából megkeresheti az érintettet.

Az adatok megismerésére kizárólag

 • a Szerencsejáték Zrt. munkaszervezetének az ellenőrzési tevékenységben érintett munkavállalói,
 • a sportszövetségek által meghatározott munkavállalói kör, valamint
 • jogi lépés esetén az eljáró hatóság jogosult.

15. Statisztikai célú adatgyűjtés

Honlapunk szolgáltatásainak javítása, a felhasználói élmény fokozása, valamint látogatottsági statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik az Ön által használt web böngésző típusát, számítógépe operációs rendszerét.

A Szerencsejáték Zrt. az alábbi statisztikai (visszamérő) kódokat alkalmazza honlapján:

Google Analytics

A Társaság által alkalmazott további visszamérő eszközök:

- Post Affiliate Pro - affiliate rendszer

A Post Affiliate Pro - affiliate rendszer elérhetőségéről és adatkezelési elveiről az alábbi oldalon érhető el részletes tájékoztatás: https://www.postaffiliatepro.com

- Visual Website Optimizer (VWO)

A Visual Website Optimizer elérhetőségéről és adatkezelési elveiről az alábbi oldalon érhető el részletes tájékoztatás: https://vwo.com/platform/security-compliance/gdpr/

A Szerencsejáték Zrt. ezen adatokat nem egyediesíthető, kizárólag összesített/aggregált formában dolgozza fel, azokat a játékosok/fogadók személyes adataival semmilyen módon nem kapcsolja össze.

16. A felhasználó felelőssége

Az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési azonosítóinak, jelszavainak védelmére és megválasztására, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét.

A játékos/fogadó különös felelőssége, hogy az azonosításához, illetve a rendszer használatához szükséges jelszavait megfelelő körültekintéssel és biztonsággal használja.

A játékosok felelősséggel tartoznak minden olyan eseményért, mely azonosítóik felhasználásával jön létre. A játékosok szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező játékos/fogadói személyes adattal való visszaélésekért a Szerencsejáték Zrt-t nem terheli jogi és/vagy pénzügyi felelősség.

Felhívjuk játékosaink/fogadóink figyelmét, hogy az online játékfelület nem rendeltetésszerű- és/vagy a Szerencsejáték Zrt. által lefolytatott kockázatelemezés során megállapított visszaélésszerű használata a Szerencsejáték Zrt. részéről maga után vonhatja

 • a felhasználó hozzáférési jogának korlátozását, a fogadások és az elért nyeremények kifizetésének előzetes figyelmeztetés nélküli felfüggesztését,
 • súlyosabb esetben a regisztráció előzetes figyelmeztetés nélküli zárolását.

Érvényes: 2018.05.25.-től

Szerencsejáték Zrt.